Notice: Undefined variable: przegladarka in /klasy/Wyglad.php on line 917

Notice: Undefined variable: przegladarka in /klasy/Wyglad.php on line 919

Notice: Undefined variable: przegladarka in /klasy/Wyglad.php on line 919

Notice: Undefined variable: przegladarka in /klasy/Wyglad.php on line 919

Notice: Undefined variable: przegladarka in /klasy/Wyglad.php on line 919
Regulamin
Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto

Kontakt

 • WINNER PLUS POLSKA
  64-920 PIła, ul. Kryniczna 1A
 • E-mail:sklep@winnerplus.pl
 • Telefon+48 662 733 723
 • Godziny działania sklepuPon - Pt: od 9:00 do 19:00
  Sob: od 9:00 do 13:00
 • Numer Konta

  42 1940 1076 3139 3700 0005 0000

Hity sklepowe


Notice: Undefined variable: przegladarka in /klasy/Wyglad.php on line 917

Notice: Undefined variable: przegladarka in /klasy/Wyglad.php on line 919

Notice: Undefined variable: przegladarka in /klasy/Wyglad.php on line 919

Notice: Undefined variable: przegladarka in /klasy/Wyglad.php on line 919

Notice: Undefined variable: przegladarka in /klasy/Wyglad.php on line 919
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.WINNERPLUS.PL

§1. Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:
 1. CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej
 2. COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
 3. DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
 4. HODOWCA – członek stowarzyszenia, w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855 ze zm.), którego celem statutowym jest organizacja hodowli psów rasowych
 5. KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
 6. KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
 7. KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 8. KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami
 9. KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
 10. LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie
 11. OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
 12. PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 13. PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
 14. PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
 15. REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
 16. REJESTRACJA – proces zakładania konta w Sklepie
 17. REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
 18. REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę
 19. SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.sklep.winnerplus.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość
 20. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu internetowego www.sklep.winnerplus.pl – Tomasza Boguckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA DONA TOMASZ BOGUCKI z siedzibą w Pile: ul. Kryniczna 1A (kod pocztowy: 64-920 Piła), posiadającego numer NIP 7642168288, numer REGON 300531047, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: sklep@winnerplus.pl
 21. TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis
 22. USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
 23. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
 24. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 25. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.sklep.winnerplus.pl
 26. WYSYŁKA PALETOWA – wysyłka towaru o wadze przekraczającej 160 kg

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.sklep.winnerplus.pl jest handel detaliczny produktami, w tym karmą dla zwierząt, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
  • połączenie z siecią Internet,
  • zainstalowana w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik dowolna przeglądarka internetowa,
  • włączona obsługa cookies,
  • czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.
 4. Prezentacja na stronie internetowej Sklepu towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.sklep.winnerplus.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.
 7. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów sprzedaży

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.sklep.winnerplus.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia w Sklepie zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
  • zarejestrować się bądź zalogować,
  • wybrać w menu na stronie głównej preferowaną kategorię produktów,
  • kliknąć na zdjęcie preferowanego produktu, aby w ten sposób do podstrony z opisem produktu;
  • kliknąć na, znajdujący się przy opisie produktu, przycisk z napisem „Dodaj do koszyka”, aby umieścić w ten sposób produkt w wirtualnym koszyku;
  • wybrać preferowany sposób dostawy oraz płatności oraz zatwierdzić go poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „DO KASY”;
  • podać niezbędne do zawarcia umowy ze Sprzedawcą dane osobowe (nie dotyczy Użytkowników zalogowanych);
  • zapoznać się z regulaminem;
  • zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);
  • kliknąć na przycisk z napisem „Zapisz i przejdź dalej”;
  • sprawdzić wpisane dane i wybrane opcje;
  • przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Zamawiam i płacę”.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania przez system teleinformatyczny Sklepu wiadomości e-mail do Użytkownika, który złożył zamówienie, zawierającej potwierdzenie warunków zakupu, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, których podanie przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zawarcia umowy, są następujące:
  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Telefon,
  • E-mail,
  • Ulica i nr domu,
  • Kod pocztowy,
  • Miasto.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
  • przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez bank Credit Agricole pod nr. 42 1940 1076 3139 3700 0005 0000,
  • przedpłata za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych www.payu.pl należącego do spółki PayU SA (o numerze NIP 7792308495, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000274399),
  • gotówką za pobraniem do rąk kuriera,
  • gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (czynnym: pn. - pt. w godz. od 9:00 do 19:00, sob. 9:00 – 13:00).
 7. Kupujący będący Hodowcą posiada możliwość uzyskania rabatu na zakupiony towar. Niezbędnym warunkiem uzyskania rabatu przez Kupującego będącego Hodowcą jest dostarczenie Sprzedawcy kopii dokumentów dowodzących członkostwa w stowarzyszeniu, którego celem statutowym jest organizacja hodowli psów rasowych. Kopie te powinny zostać przesłane w formie skanów na adres poczty elektronicznej sklep@winnerplus.pl niezwłocznie po zawarciu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 8. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.
 9. Proces przygotowania towaru do wysyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru płatności przelewem natychmiast po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 10. Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 1 dzień roboczy.

§4. Dostawa towaru

 1. Maksymalny czas dostawy wynosi: w przypadku dostawy firmą kurierską 2 dni robocze od momentu przekazania przez Sprzedawcę towaru dostawcy, natomiast w przypadku dostawy przez operatora pocztowego 3 dni robocze.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się, w zależności od wyboru Konsumenta: spółka K-EX Sp. z o.o. (NIP 9591856995, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000326471)
 4. Opłata za dostawę zakupionych od Sprzedawcy towarów wynosi: (słownie: …. złotych)
  • w przypadku wyboru firmy kurierskiej (spółki K-EX Sp. z o.o.):
   • przy płatności przelewem - 10,00 zł;
   • przy płatności przy odbiorze do rąk kuriera – 12,00 zł.
 5. W przypadku wysyłki paletowej, opłata za dostawę towaru ustalana jest indywidualnie, w drodze negocjacji, prowadzonych w formie dowolnej, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 6. Towary dostarczane są wyłącznie do miejscowości znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej.
 3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną (na adres sklep@winnerplus.pl jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.
 5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Aktualny tekst tej ustawy dostępny jest m. in. pod tym linkiem.
 9. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

§6. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 662 733 723, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@winnerplus.pl).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla Niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży zawartą przed dniem 25 grudnia 2014 r. w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z art. 51 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 662 733 723, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@winnerplus.pl).
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt odesłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu opisu przyczyny reklamacji oraz paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:
  • udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej,
  • udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.sklep.winnerplus.pl formularza zamówienia,
  • umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.
 3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej www.sklep.winnerplus.pl.
 4. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-mail z odpowiednim żądaniem na adres sklep@winnerplus.pl.
 5. W celu utworzenia konta w Sklepie (zarejestrowania się), kliknąć należy na znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej www.sklep.winnerplus.pl napis „Załóż konto”. Następnie podać należy swój adres poczty elektronicznej, utworzyć hasło do Konta,
 6. W celu utworzenia konta w Sklepie (zarejestrowania się), kliknąć należy na znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej www.sklep.winnerplus.pl napis „Załóż konto”. Następnie należy podać swój adres poczty elektronicznej, utworzyć hasło do Konta, podać imię, nazwisko, adres dostawy, nr tel., zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności, zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy). Po dokonaniu tych czynności należy je zatwierdzić poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „UTWÓRZ KONTO”.
 7. Podanie danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu założenia Konta.
 8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@winnerplus.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Usługodawcy).
 9. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.
 7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://sklep.winnerplus.pl/regulamin-pm-11.html i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 lutego 2015 r.

Przejdź do strony głównej

Oprogramowanie sklepu shopgold.pl

projekt i realizacja: Webtom.pl © 2015 / strony www Piła

Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).